Pozvánka na školenie

Ako lokálna pobočka certifikačnej spoločnosti DQS Holding, Frankfurt n. M., pre Českú a Slovenskú republiku si Vás dovoľuje pozvať na dvojdňové odborné Online školenie. 

Interný auditor ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 vrátane ISO 19011

 • 2 dňové intenzívne školenie ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 so zameraním na interného audítora v zmysle ISO 19011:2018
 • oboznámenie sa s požiadavkami noriem
 • prípravu na prácu s normami v praxi 

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre manažérov, koordinátorov QM, EMS a OHS (prípadne iných útvarov), skúsených, menej skúsených aj začiatočníkov, ktorí si chcú alebo potrebujú doplniť kvalifikáciu interných audítorov. 

Premet kurzu

 • úvod do systémov manažérstva ISO 14001, ISO 45001 a auditovania v zmysle ISO 19011
 • teoretická časť o požiadavkách noriem doplnená praktickými skúsenosťami
 • zmeny po revízii noriem a oboznámenie sa s novými pojmami
 • požiadavky normy ISO 19011:2018 a návod na auditovanie manažérskych systémov
 • interný audit od naplánovania po vyhodnotenie, príprava na rolu interného audítora
 • komunikačné zručnosti a reč tela ako psychologický nástroj auditovania
 • simulácia interného auditu s využitím nadobudnutých znalostí, práca v skupinkách, určenie rolí a zodpovedností 

Organizácia školenia

Dátum konania: 20-21.07.2021

Miesto konania: ONLINE

08.30 – 09.00 hod Prezencia účastníkov, odovzdanie pracovných materiálov

09.00 – 16:00 hod Odborný program, diskusia 

Poplatok za školenie

280,- EUR/osobu bez DPH
Účastnícky poplatok s uvedením variabilného symbolu č. 2829062021 uhraďte až po konaní akcie a to najneskôr do 30 pracovných dni na č.ú. VUB Banka, IBAN: SK3702000000003522086159, SWIFT: SUBASKBX

Prihláška na školenie

Prihlásiť sa na školenie je možné elektronicky na základe vyplnenej objednávky (príloha) zaslaním na email: pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk. V objednávke uveďte všetky potrebné údaje, ako názov Vašej spoločnosti, adresu, IČO , meno a priezvisko účastníka, informáciu, na ktorý deň školenia sa prihlasujete a spôsob úhrady. Potvrdenie prijatia prihlášky Vám bude obratom zaslané. Prihlášky zasielajte prosím najneskôr do 15.07.2021, po tomto dátume je možné prihlásiť sa na základe telefonickej dohody. 

VŠeobecné pokyny ku školeniu

 • Účasť na školení je podmienená zaslaním záväznej objednávky. Usporiadateľ vystaví faktúru po realizácií akcie.
 • Prihláška (objednávka) je pre účastníka záväzná. Pri neúčasti sa poplatok nevracia. Za prihláseného môže byť vyslaný náhradník.
 • Prihlásený zaistí úhradu účastníckeho poplatku prevodným príkazom v prospech účtu: IBAN: SK3702000000003522086159, SWIFT: SUBASKBX vo VUB Banke (ako variabilný symbol uveďte: 2829062021), a to najneskôr do 30 dní po konaním akcie.
 • Záujemcovia o účasť na školení budú zaradení postupne v poradí podľa došlých prihlášok. V prípade, že počet prihlásených účastníkov školenia prevýši kapacitu miestnosti, môže byť záujemcovi ponúknutá účasť v náhradnom termíne.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo čiastkových zmien programu. V prípade nižšieho záujmu si usporiadateľ vyhradzuje právo na zrušenie školenia alebo stanovenie náhradného termínu školenia.
 • Prípadné ubytovanie účastníka a jeho úhrada nie je súčasťou školenia, v prípade Vašich otázok Vám oznámime ubytovacie možnosti v danej lokalite.
 • Účastníkom bude odovzdané “OSVEDČENIE” o absolvovaní školenia. Osvedčenie je dokladom o zvyšovaní Vašej odbornej kvalifikácie v uvedenej oblasti a odporúčame Vám ho uložiť do Vašej personálnej zložky. Osvedčenie Vám bude zaslané po uhradení faktúry, ktorá bude vystavená po realizácií akcie. 

Podrobnosti o školení

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja