Kategórie
Novinky Školenie

Školenie MSA a SPC

Obsah školení: Analýza systémů měření – MSA

1. Úvod do problematiky

2. Požadavky na proces měření vyplívající z IATF 16949 a specifických požadavků OEM zákazníků

3. Vhodnost procesu měření dle VDA 5

      a. Pojmy a definice dle VDA 5
      b. Chyby systému měření
      c. Nejistota měření a její vliv na proces rozhodování
      d. Určení standardní nejistoty měření – (metoda A a metoda B)
      e. Určení kombinované nejistoty měření a rozšířené nejistoty měření
      f. Výpočet vhodnosti systému měření
      g. Výpočet vhodnosti procesu měření
      h. Cvičení na výpočet vhodnosti systému a procesu měření
      i. Způsobilost měřícího systému Cg,Cgk
      j. Vhodnost atributivní kontroly (bez znalosti reference a se znalostí              reference)

4. MSA (analýza systému měření) dle AIAG
      a. Pojmy a definice dle AIAG
      b. Chyby systému měření
      c. Výpočet strannosti měření
      d. Výpočet opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření R&R                       (metoda rozpětí, metoda ANOVA)
       e. Výpočet linearity
       f. Výpočet stability systému měření
       g. Zkrácená metoda (metoda založená na rozpětí)
      h. MSA pro atributivní měření (metoda kappa)
      i. Cvičení

5. Porovnání metod dle AIAG a VDA 5
6. Závěrečný test

Obsah školení statistické řízení procesu (SPC) – 2 dny

1. Úvod do SPC

2. Požadavky IATF 16949 a specifických požadavků OEM zákazníků na statistické řízení procesu

3. Histogram

4. Statistické ukazatele

5. Výpočet způsobilosti (způsobilost stroje – nástroje, způsobilost měření, způsobilost procesu)

6. Výpočet výkonnosti procesu

7. Cvičení

8. Zvláštní a náhodné příčiny

9. Statistické regulační diagramy (x-R chart, X-S chart, Median-R, X-MR)

10. Cvičení

11. Jiné druhy regulačních diagramů

12. SPC srovnáním (diagram np,p,c,u)

13. Závěrečný test

Pre prihlásenie nás prosím kontaktujte emailom na adresu katarina.madziarova@dqs-slovakia.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kategórie
Novinky

Spustenie novej aplikácie myCERT

Spoločnosť DQS Slovakia s.r.o., dňa 21.06.2021 spúšťa výlučne pre svojich zákazníkov novú aplikáciu – myCERT.

Aplikácia zahŕňa tri kľúčové aspekty, ktoré zjednodušia doterajšie plánovanie auditov medzi Vami – našimi zákazníkmi a DQS Slovakia:

1. ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK BASIC DATA

Doteraz Vám zástupca kancelárie zasielal prázdny dokument BASIC DATA pred každým auditom, ktorý bolo potrebné opakovane každý rok vypĺňať. V aplikácií myCERT sa vyplní dokument BASIC DATA iba jeden krát. Následne v ďalších rokoch sa bude v prípade potreby aktualizovať (napr. zmena počtu zamestnancov). Týmto odpadá povinnosť ho opätovne vypĺňať pred každým auditom.

2. POTVRDZOVANIE AUDITOV

Doposiaľ prebiehalo potvrdzovanie termínu blížiaceho sa auditu emailovou komunikáciou. Aplikácia myCERT Vám 120 dní pred auditom automaticky zašle notifikáciu o blížiacom sa audite. Daný audit budete môcť v aplikácii priamo potvrdiť respektíve zamietnuť.

3. PREHĽAD AUDITOV

V aplikácii bude možné vidieť prehľadný sumár všetkých Vašich plánovaných auditov (termíny auditu, rozsah auditu a zloženie auditného tímu).
 • Na prihlásenie do aplikácie obdržíte e-mailom samostatnú pozvánku.
 • Pre orientáciu v aplikácii prosím využite návod, ktorý je možné si stiahnuť z linku nižšie a bude taktiež dostupný priamo v aplikácii.

 

V prípade problémov alebo podnetov nás neváhajte kontaktovať na adrese support@dqs-slovakia.sk

Veríme, že Vám daná aplikácia zjednoduší celkový proces plánovania auditu.
Kategórie
Školenie

Pozvánka na školenie

Ako lokálna pobočka certifikačnej spoločnosti DQS Holding, Frankfurt n. M., pre Českú a Slovenskú republiku si Vás dovoľuje pozvať na dvojdňové odborné Online školenie. 

Interný auditor ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 vrátane ISO 19011

 • 2 dňové intenzívne školenie ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 so zameraním na interného audítora v zmysle ISO 19011:2018
 • oboznámenie sa s požiadavkami noriem
 • prípravu na prácu s normami v praxi 

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre manažérov, koordinátorov QM, EMS a OHS (prípadne iných útvarov), skúsených, menej skúsených aj začiatočníkov, ktorí si chcú alebo potrebujú doplniť kvalifikáciu interných audítorov. 

Premet kurzu

 • úvod do systémov manažérstva ISO 14001, ISO 45001 a auditovania v zmysle ISO 19011
 • teoretická časť o požiadavkách noriem doplnená praktickými skúsenosťami
 • zmeny po revízii noriem a oboznámenie sa s novými pojmami
 • požiadavky normy ISO 19011:2018 a návod na auditovanie manažérskych systémov
 • interný audit od naplánovania po vyhodnotenie, príprava na rolu interného audítora
 • komunikačné zručnosti a reč tela ako psychologický nástroj auditovania
 • simulácia interného auditu s využitím nadobudnutých znalostí, práca v skupinkách, určenie rolí a zodpovedností 

Organizácia školenia

Dátum konania: 20-21.07.2021

Miesto konania: ONLINE

08.30 – 09.00 hod Prezencia účastníkov, odovzdanie pracovných materiálov

09.00 – 16:00 hod Odborný program, diskusia 

Poplatok za školenie

280,- EUR/osobu bez DPH
Účastnícky poplatok s uvedením variabilného symbolu č. 2829062021 uhraďte až po konaní akcie a to najneskôr do 30 pracovných dni na č.ú. VUB Banka, IBAN: SK3702000000003522086159, SWIFT: SUBASKBX

Prihláška na školenie

Prihlásiť sa na školenie je možné elektronicky na základe vyplnenej objednávky (príloha) zaslaním na email: pavol.plevjak@dqs-slovakia.sk. V objednávke uveďte všetky potrebné údaje, ako názov Vašej spoločnosti, adresu, IČO , meno a priezvisko účastníka, informáciu, na ktorý deň školenia sa prihlasujete a spôsob úhrady. Potvrdenie prijatia prihlášky Vám bude obratom zaslané. Prihlášky zasielajte prosím najneskôr do 15.07.2021, po tomto dátume je možné prihlásiť sa na základe telefonickej dohody. 

VŠeobecné pokyny ku školeniu

 • Účasť na školení je podmienená zaslaním záväznej objednávky. Usporiadateľ vystaví faktúru po realizácií akcie.
 • Prihláška (objednávka) je pre účastníka záväzná. Pri neúčasti sa poplatok nevracia. Za prihláseného môže byť vyslaný náhradník.
 • Prihlásený zaistí úhradu účastníckeho poplatku prevodným príkazom v prospech účtu: IBAN: SK3702000000003522086159, SWIFT: SUBASKBX vo VUB Banke (ako variabilný symbol uveďte: 2829062021), a to najneskôr do 30 dní po konaním akcie.
 • Záujemcovia o účasť na školení budú zaradení postupne v poradí podľa došlých prihlášok. V prípade, že počet prihlásených účastníkov školenia prevýši kapacitu miestnosti, môže byť záujemcovi ponúknutá účasť v náhradnom termíne.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo čiastkových zmien programu. V prípade nižšieho záujmu si usporiadateľ vyhradzuje právo na zrušenie školenia alebo stanovenie náhradného termínu školenia.
 • Prípadné ubytovanie účastníka a jeho úhrada nie je súčasťou školenia, v prípade Vašich otázok Vám oznámime ubytovacie možnosti v danej lokalite.
 • Účastníkom bude odovzdané “OSVEDČENIE” o absolvovaní školenia. Osvedčenie je dokladom o zvyšovaní Vašej odbornej kvalifikácie v uvedenej oblasti a odporúčame Vám ho uložiť do Vašej personálnej zložky. Osvedčenie Vám bude zaslané po uhradení faktúry, ktorá bude vystavená po realizácií akcie. 

Podrobnosti o školení

Kategórie
DQS Compact

Zákaznícky portál DQS:

Nový portál MyDQS – transparentnosť pre Vaše audity

Vážený zákazník,

Dnešným dňom bol spustený nový zákaznícky portál MyDQS 2.0 na stránke www.mydqs.com.

Týmto kompletne prepracovaným portálom robíme ďalší krok v digitalizácii našich procesov a komunikačných kanálov.

V MyDQS 2.0 nájdete podrobnosti o Vašich závodoch, ako aj informácie o Vašich auditoch a certifikátoch – bez ohľadu na to, ktorá kancelária DQS je Vašim certifikačným partnerom.

Kľúčové vlastnosti nového zákazníckeho portálu:

 • Plocha (Dashboard) prehľad stavu auditov a ďalších analytických informácií
 • K dispozícii je každá lokalita (certifikovaný závod) ktorá je certifikované od DQS, bez ohľadu na to, kde, alebo ktorá DQS kancelária a krajina daný závod zastupujú.  
 • Jednoduché, intuitívne a prehľadné užívateľské prostredie.
 • V administrácii používateľov je možné používateľov autorizovať jednotlivo pre viac ako jednu certifikovanú lokalitu.
 • MyDQS 2.0 ponúka transparentnosť a kontrolu stavu auditu, pre každú certifikovanú lokalitu: vďka prepojeniu so softvérom Audit Manager môžu byť v MyDQS 2.0 monitorované a analyzované všetky nezhody alebo príležitosti na zlepšenie vystavené audítorom počas Vašich auditov.  
 • Analyzujte a porovnávajte výsledky auditov zo softvéru Audit Manager s ostatnými auditmi v rámci Vašej organizácie.
 • Možnosť stiahnuť a exportovať výsledky auditov vo formátoch .pdf, csv alebo xls 
 • Uľahčuje neustále zlepšovanie systémov riadenia v celej organizácii.
 • Umožňuje stiahnuť reporty a certifikáty. 
 • Aktualizácie stavu auditov: informácie o Vašich audítoroch a možnosť kontaktovania zákazníckeho servisu DQS.
 • Metóda šifrovania prihlásenia je založená na vysokej úrovni bezpečnosti.
 • Prostredie aplikácie MyDQS 2.0 responzívne, čo znamená, že sa automaticky prispôsobuje monitoru používateľa ako aj tabletom a mobilným telefónom. 

Za účelom spoznania MyDQS a všetkých jeho funkcií naplánovala DQS pre Vás a Vašich kolegov dva bezplatné, naživo vysielané webináre v Anglickom jazyku. Týmto Vás pozývame využiť túto príležitosť a tak spoznať nový MyDQS zákaznícky portál:

07 April 2021, 16:00-17:00 hod., v Anglickom jazyku
Sign up now

07 April 2021, 08:00-09:00 hod., v Anglickom jazyku
Sign up now

Nemôžete sa zúčastniť ani jednej z týchto udalostí? Žiadny problém. Záznam webináru poskytneme na YouTube kanáli DQS. 

Prosíme prečítajte si taktiež priložené informácie pre zákazníkov ako aj užívateľskú príručku pre MyDQS.

Kto môže pomôcť s otázkami?

Predtým ako sa prihlásite do MyDQS, uistite sa, že máme Vaše správne kontaktné informácie, aby sme Vám mohli umožniť bezproblémový vstup a prihlásenie. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa MyDQS, prosím kontaktujte zodpovedného pracovníka Vašej kancelárie DQS na adrese support@dqs-slovakia.sk

Ak mate technické problémy, prosím obráťte sa na technické centrum DQS na adrese servicedesk@dqs.de.  

Tešíme sa na pokračovanie našej úspešnej a dôveryhodnej spolupráce.

S pozdravom,
Tím DQS Slovakia

Súbory na stiahnutie: