Bezpečnosť a ochrana zdravia ISO 45001:2018

Skrb za varnost in zdravje pri delu je naloga vodstva

Želite svoje zaposlene obvarovati in omogočiti svoji organizaciji, da pravočasno prepozna in se izogne tveganjem pred nezgodami ali obolenji? Potem je sistem vodenja po ISO 45001 za vas odličen začetek.

V letu 2018 je ISO 45001 nadomestil standard BS OHSAS 18001, ki je definiral zahteve in primere dobrih praks za varnost in zdravje pri delu skozi zadnjih 20 let.

ISO 45001 je grajen na osnovah predhodnika, vendar vključuje tudi elemente zahtev zdravstvenega varovanja podjetij po DIN SPEC 91020. Novi standard sledi skupni strukturi za ISO-standarde sistemov vodenja, s čimer se enostavno integrira v že obstoječe sisteme. Skupne teme obsegajo vodenje, zavezanost in kontekst organizacije. Posebne zahteve se osredotočajo na zakonodajne skladnosti in se navezujejo na merila, kot je npr. politika varnosti in zdravja pri delu, ocena nevarnosti ter obvladovanje prepoznanih tveganj.

Vaše pridobitve:
  • Nižje število nezgod in nižji delež bolniškega statusa
  • Manj bolniške odsotnosti in nižji stroški
  • Večja ozaveščenost vaših zaposlenih za varnost pri delu
  • Večje zadovoljstvo zaposlenih ter višja motivacija
  • Zagotovljena skladnost z zakonodajo
  • Ostrejši konkurent z izboljšanim korporativnim slovesom
Nadzor – kako se izvede

Ena od možnosti je, da se vaš sistem vodenja v celoti certificira po zahtevah ISO 450001. Ko opravite nadzorno presojo, bo skladnost z zahtevami zabeležena v mednarodno priznanem certifikatu. Začetni certifikaciji sledijo letna preverjanja nadzora ter ponovna certifikacija po treh letih.
Druga možnost je, da želite preverjanje posameznih vidikov, kot je npr. zavezanost zaposlenih, promocija zdravja na delovnem mestu ali identificiranje nevarnih mest. Rezultati so zabeleženi v poročilu o presoji. V obeh primerih vam naši presojevalci prikažejo prednosti vašega sistema vodenja kot tudi slabosti in priložnosti za izboljšanje.

Nadzor

V letu 2013, po dolgem obdobju čakanja, se je organizacija ISO odločila, da vzpostavi ločen standard za varnost in zdravje pri delu, s katerim bo preko prehodnega obdobja nadomestila Britanski standard OHSAS 18001. ISO organizacija je od takrat dalje gradila novi ISO 45001. 12. marca 2018 je bil tako objavljen 45001:2018-03 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use" – Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Zahteve z napotki za uporabo.