Elegant man in suit at wine cellar with bottle of wine

Kvalita ISO 9001:2015

Poznajte požiadavky – ovládajte procesy – zabezpečte úspech

Viac ako milión certifikovaných spoločností, využíva význačnú normu ISO 9001 ako nástroj na riadenie svojej organizácie a nepretržité zlepšovanie svojej výkonnosti. Norma zahŕňa medzinárodne aplikovateľné požiadavky kvality produktov, služieb a rozvoja. Kvalitatívny manažment spoločnosti funguje efektívne, vtedy keď sú jasne definované ciele spoločnosti: dosiahnutie týchto cieľov sa musí jasne odrážať v merateľných výsledkoch – na základe zmysluplných kľúčových indikátorov, ktoré sú výsledkom efektívnych a priehľadných procesov. Najlepším dôkazom kvalitatívnej spôsobilosti spoločnosti sú neustále sa zlepšujúce výsledky. Osem riadiacich princípov poskytuje orientáciu v úlohe riadenia organizácie cieľavedomým a systematickým spôsobom a zabezpečuje nepretržitý pokrok. Prvý z ôsmich princípov riadenia kvality si vyžaduje neustále zameranie sa na zákazníka – najdôležitejší aspekt  pre obchodný  úspech.

Prínos pre Vašu spoločnosť:

 • Získate dôveru zákazníkov
 • Zvýšite spokojnosť zákazníkov
 • Budete pestovať motiváciu zamestnancov
 • Jasne rozdelíte zodpovednosti
 • Budete tvoriť rozhodnutia založené na faktoch
 • Vytvoríte efektívne a účinné procesy spoločnosti
 • Znížite risk spoločnosti
 • Zavediete neustále zlepšovanie
 • Ušetríte čas a prevádzkové náklady
 • Predídete chybám namiesto ich opravovania
 • Vylepšíte obraz spoločnosti
 • Znížite informačné medzery
 • Budete v predstihu schopný reagovať na zmeny podmienok na trhu