Ochrana osobných údajov a zodpovednosť ​

Adresa: 

DQS Slovakia s.r.o.

Bôrická cesta 107

010 01  Žilina, Slovenská Republika

Tel.: +421(0) 948 516 427 
E-Mail: office@dqs-slovakia.sk 

Obchodný register Slovenskej Republiky

Vložka číslo.: 63906/L

Pre plné znenie kliknite tu

Identifikačné číslo (IČO): 48178993

DIČ: 2120080875  
IČ DPH: SK212008087

Zodpovedná osoba/konateľ: Ing. Pavol Plevják

Zdroje použitých obrázkov:
Obrázky použité na stránke www.dqs-slovakia.sk sú z nasledovných licencovaných a voľne dostupných zdrojov: https://wix.com

DQS berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov ako i nariadením Európskej Únie (General Data Protection Regulation 2016/679). Týmito zásadami „ochrany osobných údajov a zodpovednosti“ vás informujeme o tom, ako, v akom rozsahu a na aké účely spracovávame osobné údaje pri používaní webovej stránky www.dqs-slovakia.sk.

1 Zber, spracovanie a používanie osobných údajov na požiadanie

Používanie našich webových stránok je vo všeobecnosti možné bez poskytovania osobných údajov. Nie ste povinný navštíviť túto webovú stránku ani poskytovať žiadne osobné údaje. Ak nám neposkytnete osobné informácie, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcie tejto webovej stránky. V opačnom prípade to nebude mať pre vás žiadne následky. Pokiaľ sú osobné údaje (ako napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy) zozbierané na našich stránkach, konajú sa na dobrovoľnom základe, okrem prípadov výslovne uvedených nižšie. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Radi by sme poukázali na to, že prenos dát cez internet (napríklad komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné riziká. Úplná ochrana údajov proti prístupu tretích strán nie je možná.
Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s následkom, že spracovanie vašich osobných údajov bude pre budúcnosť neprípustné. To však neovplyvňuje zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do zrušenia.​

2 Spracovanie údajov na umožnenie používania webových stránok
Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme potrebné informácie, ktoré vám umožnia používať ich. Zahŕňa to vašu adresu IP a údaje o začiatku, konci a predmetu používania webových stránok, ako aj akékoľvek identifikačné údaje (napr. Vaše prihlasovacie údaje pri prihlásení do zabezpečenej oblasti). Tieto údaje slúžia na poskytovanie a navrhovanie služby podľa požiadaviek. Vždy sa vypúšťajú, ak už nie sú potrebné a neexistujú žiadne povinnosti ich skladovania. Spracovanie pseudonymných používateľských profilov na analýzu webu nájdete v časti 5.

3. Súhlas s cookies a webovou analýzou
Keď navštívite našu webovú stránku, zobrazí sa tzv. “Cookie banner”, v ktorom vás žiadame o súhlas s nastavením súborov cookie na optimalizáciu webových stránok (pozri odsek 4) a pre webovú analýzu (pozri odsek 5). Ak súhlasíte, postupujeme podrobnejšie v nasledujúcich dvoch častiach. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas a zabrániť nastaveniu súborov cookie alebo analýzy webu.

4. Cookies
Ak navštívite našu webovú lokalitu a poskytnete svoj súhlas (pozri sekciu 3), môže sa stať, že vo vašom počítači sú uložené informácie vo forme súboru cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory odosielané z webového servera do vášho prehliadača a uložené na pevnom disku vášho počítača. To umožní poznať vás, keď navštívite stránku znovu. Týmto spôsobom môžeme zaručiť lepšiu funkčnosť webovej lokality a vykonanie napr. webových analýz (pozri sekciu 5). Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookie. Môžete deaktivovať ukladanie súborov cookie vo svojom prehliadači a mať možnosť ich kedykoľvek odstrániť z pevného disku. Radi by sme Vás upozornili, že použitie našich ponúk na webových stránkach bez cookies je možné len v obmedzenom rozsahu. Môžete však použiť aj prehliadač, aby ste zabránili nastaveniu určitých súborov cookie (napríklad súbory cookie od tretích strán), napríklad ak chcete zabrániť sledovaniu webu. Viac informácií nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača.​

5a Analýza webu (Google Analytics)
Ak navštívite našu webovú stránku a súhlasíte (pozri odsek 3), používame službu Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie (pozri sekciu 4), ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne prenesené na server Google v USA a uložené tam. Spoločnosť Google však vopred skracuje vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch k Dohode o Európskom hospodárskom priestore, a preto ju urobí anonymným. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP odošle na server Google v USA a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok.
Svoj súhlas s webovou analýzou a súvisiacim používaním súborov cookie môžete odvolať takto: Na jednej strane je možné predchádzať ukladaniu súborov cookie zodpovedajúcim nastavením prehliadača (pozri časť 4). Po druhé, môžete zabrániť zhromažďovaniu a prenosu údajov týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom. Prípadne môžete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje nastavením súboru “Opt-out-Cookie” v počítači; použite prosím nasledujúci odkaz: Opt-Out-Cookie. Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe Google Analytics nájdete na stránke: https://policies.google.com/?hl=sk.

5b MyDQS; myCERT (Registrácia)
​Pod doménou https://www.mydqs.com DQS Group (DQS GmbH, DQS Holding GmbH, DQS CFS GmbH, DQS Medizinprodukte GmbH) ako spoloční kontrolóri podľa článku 26 GDPR ponúkajú našim zákazníkom možnosť zaregistrovať sa v oblasti chránenej heslom (ďalej len MyDQS), kde môžeme poskytovať certifikáty, potvrdenia objednávok, správy a ďalšie príslušné dokumenty a máte k nim prístup.

Ak požiadate svojho DQS zástupcu o registráciu na MyDQS, vytvorí vám prihlásenie na základe vašich príslušných kontaktných údajov (meno, e-mailová adresa) a vašej organizácie. Aby ste vedeli, od koho pochádza žiadosť, je potrebné vaše meno. Vašu e-mailovú adresu potrebujeme, aby sme vám poslali e-mail s odkazom na pre úvodnú registráciu. Na dokončenie procesu registrácie budete musieť poskytnúť ďalšie povinné informácie o vašej spoločnosti. Ak ste nám dobrovoľne poskytli svoje telefónne číslo, na ktoré vás máme telefonicky kontaktovať, toto číslo bude prevedené na daný užívateľský účet. Po prvej registrácii si musíte nastaviť heslo podľa vlastného výberu. Spolu s vašou e-mailovou adresou umožní prístup k vášmu účtu.

Ak sú poskytnuté dané povolenia, môžete z vašej organizácie pridať a aktivovať ďalších členov. Ak chcete vytvoriť prihlásenie pre ďalšie osoby, budete musieť poskytnúť nasledovné informácie:

  • Oslovenie
  • Meno a priezvisko
  • Pracovná pozícia
  • E-mailová adresa
  • Kontaktné údaje

osoby, ktorú chcete zaregistrovať. Novovytvorený používateľ dostane aktivačný odkaz, pomocou ktorého je možné aktivovať prihlasovacie údaje, ako je opísané vyššie. Odkaz je platný 24 hodín. Ak člen vašej organizácie neaktivuje účet, údaje, ktoré ste poskytli, sa automaticky odstránia po 48 hodinách. Správca organizácie môže kedykoľvek odstrániť ďalšie účty na samotnom portáli.

Spracovanie údajov sa vykonáva na vašu žiadosť a je požadované v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. 1 lit. b GDPR na vyššie uvedené účely na účely plnenia zmluvy, ktorú s vami máme, a predzmluvných opatrení, ako aj na základe oprávnených záujmov skupiny DQS Group spoločne ponúkať zákazníkom ďalšie služby na základe článku 6 ods. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Ak chcete deaktivovať účet svojej organizácie ako celku, môžete kedykoľvek požiadať o odstránenie z DQS e-mailom. Osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci MyDQS, sa potom automaticky odstránia po vyriešení všetkých zmluvných záležitostí, pokiaľ ste nesúhlasili s ďalším ukladaním (najmä s podrobnosťami o spoločnosti a používateľskými účtami) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. 1 lit. GDPR alebo zákonné povinnosti týkajúce sa ukladania bránia vymazaniu.

V zásade môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby voči ktorémukoľvek členovi skupiny DQS. Vnútorne zodpovedný je však v prvom rade DQS GmbH.

6. Právny základ pre spracovanie
Právny základ spracovania závisí od účelu spracovania údajov. Údaje zhromažďujeme tak, ako je popísané v bode 5, údaje pre pseudonymizované používateľské profily na zlepšenie webovej stránky na základe platného zákona o ochrane údajov pre médiá.

7. Prenos do tretích strán a v krajinách mimo EÚ
Vaše osobné údaje budú zasielané tretím stranám iba, ak je to zákonne povolené, alebo ak ste súhlasili. Napríklad môžeme preniesť údaje do iných spoločností skupiny DQS, ak je to potrebné na to, aby sme odpovedali na žiadosť, o ktorú ste nás požiadali. Vaše údaje poskytneme štátnym orgánom iba v rámci zákonných povinností alebo v dôsledku úradného rozhodnutia alebo rozhodnutia súdu. Prevod na príjemcov mimo EÚ sa uskutočňuje iba vtedy, ak je zaručené, že príjemca údajov zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov a že neexistujú žiadne iné záujmy, ktoré by mali byť chránené pred prenosom údajov. Ak máte akékoľvek otázky v tejto súvislosti, obráťte sa na nášho pracovníka na ochranu údajov (pozri sekciu 11).

8. Vymazanie
Údaje zozbierané službou Google Analytics vo forme pseudonymných používateľských profilov (sekcia 5) budú vymazané najneskôr do 38 mesiacov od posledného záznamu v príslušnom profile používateľa. Vo všetkých ostatných ohľadoch vaše osobné údaje vymažeme ihneď, ako už nie sú potrebné na účely sledovania zhromažďovania a spracovania a pokiaľ neexistujú žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa ich ďalšieho skladovania.​

9. Zabezpečenie údajov
Spoločnosť DQS prijala potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré poskytujete pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naši zamestnanci a všetky osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaní údajov, sú povinný dodržiavať zákony na ochranu údajov a dôverne zaobchádzať s osobnými údajmi. Naši zamestnanci sú podľa toho vyškolení. Interné aj externé testy zabezpečujú súlad so všetkými relevantnými procesmi ochrany údajov v DQS.
Na ochranu osobných údajov našich používateľov používame bezpečný online prenos, takzvaný prenos SSL (Secure Socket Layer). Môžete ho rozpoznať tým, že do zložky adresy http: // sa pridá symbol “s” (“https: //”) alebo zelený uzamknutý zámok. Kliknutím na ikonu získate informácie o používanom certifikáte SSL. Zobrazenie symbolu závisí od verzie prehliadača, ktorú používate. SSL šifrovanie zaručuje šifrovaný a úplný prenos vašich dát.

10. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
Zákon o ochrane údajov vám udeľuje a garantuje množstvo práv týkajúcich sa údajov vašej osoby (tzv. práva dotknutých osôb). Vo všeobecnosti je to právo požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili, ako aj o ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania týchto údajov a o námietke voči ich spracovaniu. Či a do akej miery existujú tieto práva v jednotlivých prípadoch a aké podmienky platia, závisí od zákona (až do 25. mája 2018 od národného zákona o ochrane údajov, od 25. mája 2018 aj od základného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Základné nariadenie EÚ o ochrane údajov vám tiež udeľuje právo na prenos dát. Ak ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek zrušiť s účinnosťou pre budúcnosť. Majú tiež právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov. Ak však máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany údajov v DQS, odporúčame vám najprv kontaktovať nášho zmocnenca pre ochranu údajov (pozri sekciu 12).

11. Žiadne automatické rozhodnutie
Pokiaľ to nie je výnimočne nevyhnutné pre uzavretie zmluvy alebo povolené zákonom (ako v prípade overovania veku), nepoužívame vaše osobné údaje na automatické individuálne rozhodnutia.

12. Ako nás môžete kontaktovať?
Naše kontaktné údaje ako zodpovedný orgán za spracovanie osobných údajov nájdene v hornej časti tohto dokumentu, ako aj na webovej stránke v časti „kontakt“. Ak si prajete uplatniť práva uvedené v sekcii 10 alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov s nami alebo s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť aj na nášho zmocnenca pre ochranu údajov mailom na adrese: andrej.madziar@dqs-slovakia.sk

13. Zmena a doplnenie politiky ochrany súkromia
Nové právne požiadavky, obchodné rozhodnutia alebo technický vývoj môžu vyžadovať zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov. Politika ochrany osobných údajov sa potom zodpovedajúcim spôsobom upraví. Najnovšiu verziu môžete nájsť vždy na našej webovej stránke.

ZODPOVEDNOSŤ
V prípade nepriamych alebo priamych odkazov na externé internetové stránky (tzv. linky), ktoré nespadajú do oblasti zodpovednosti DQS, by povinnosť záväzku nadobudla platnosť iba vtedy, ak DQS vie o obsahu a ak by to bolo technicky možné a primerané používanie ako protiprávny obsah. Týmto výslovne vyhlasujeme, že v čase postúpenia nebolo na stránkach, ktoré sa majú prepojiť (prelinkovať), neboli rozpoznateľné žiadne nelegálne obsahy. Nemáme žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo pôvod prepojených stránok. Výslovne sa dištancujeme od obsahu všetkých prepojených stránok, ktoré boli zmenené po postúpení, ako aj z akéhokoľvek nezákonného alebo nemorálneho obsahu na internete. Prístup prostredníctvom odkazov na webové stránky iných organizácií je na ich vlastnú zodpovednosť.
Obsah na tejto internetovej stránke je predmetom autorských práv. Používanie ponúkaných informácií a obsahu na iné ako súkromné účely je povolené iba s naším súhlasom.