Slovník pojmov

Audit - Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov z auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu.

Audítor - Osoba oprávnená vykonávať audity.

Benchmarking - Meranie výkonnosti konkurencie - je nepretržitý a systematický proces porovnávania a merania produktov, procesov a metód organizácií s tými, ktorí boli uznaní ako vhodní pre toto meranie za účelom definovať ciele pre zlepšenie vlastných aktivít.

Certifikácia - Je proces začínajúc prípravou na certifikačný audit a končiac získaním certifikátu kvality.

Certifikačný audit - Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou. Previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK. (funkčnosť systému manažérstva kvality preverovanej organizácie).

Ciele kvality - Určujú želané výsledky a pomáhajú organizácii využívať jej zdroje na dosiahnutie týchto výsledkov. Ciele kvality musia byť v súlade s politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania a ich splnenie musí byť merateľné.

Dokumentácia SMK - Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo forme písomných zásad a postupov. Dokumentácia SMK má 3 úrovne:

    Politika kvality, Ciele kvality, Príručka kvality
    Organizačné smernice, postupy, záznamy
    Technologické postupy, Bezpečnostné prepisy, interné smernice

Efektívnosť - Rozsah, v ktorom sa realizovali plánované činnosti a dosiahli vytýčené ciele.

Hodnotenie dodávateľov - Pravidelná činnosť, ktorá ma za účel hodnotiť schopnosti dodávateľov, podľa stanovených kritérií.

Infraštruktúra - Je systém vybavenia, zariadenia a služieb nevyhnutných na prevádzku organizácie.

Interný audit - Interná previerka systému manažérstva kvality organizácie. Slúži na objektívne posúdenie SMK (silné, slabé stránky). Z hľadiska druhu ich delíme na audit systémový, procesný a produktu.

Interný audítor - Osoba oprávnená vykonávať interné audity.

Kvalita - Je miera, s akou súbor daných vlastností spĺňa požiadavky.

Kľúčové procesy - Patria sem najdôležitejšie procesy v organizácií, ktoré ovplyvňujú schopnosť plniť požiadavky zákazníkov, chod a zlepšovanie sa organizácie.

Manažér - Osoba, ktorá riadi činnosti v organizácií prostredníctvom svojich podriadených zamestnancov.

Manažérstvo kvality - Je koordinovaná činnosť zameraná na riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.

Majiteľ procesu - je vlastník procesu, ktorý má zodpovednosť a právomoc v riadení /manažérstvu/ procesu.

Meranie spokojnosti zákazníka - Systematický zber údajov poskytnutých zákazníkom, či boli naplnené jeho požiadavky (predstavy)

Náprava - Je činnosť na odstránenie zistenej nezhody.

Nápravná činnosť - Je činnosť za účelom odstránenia príčin nezhôd a zabránila ich opakovaniu. Nápravná činnosť slúži ako nástroj na zlepšovanie.

Nezhoda - Nesplnenie požiadaviek

Nezhodný produkt - Je produkt, ktorý nespĺňa požiadavky naň kladené, (chybný, závadný produkt)

Organizácia - Skupina pracovníkov s definovanými zodpovednosťami a právomocami, potrebnou infraštruktúrou pre prevádzkovanie svojej činnosti (firma, podnik, združenie, inštitúcia, spoločnosť a pod.)

Partnerstvo - Dlhodobý záväzok medzi dvoma alebo viacerými organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických obchodných cieľov zvyšovaním efektívnosti zdrojov každého z partnerov. Dôležitú úlohu pritom hrá dôvera. V partnerstve platí princíp, že každý z partnerov má záujem na podpore druhého s cieľom dosiahnuť spoločne dohodnuté ciele.

Plán kvality - Dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia použiť, kto a kedy ich musí použiť pri konkrétnom produkte alebo procese.

Požiadavky - Potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné.

Politika kvality - Celkové zámery a smery pôsobenia organizácie v oblasti kvality formulované a schvaľované vrcholovým manažmentom. Politika kvality poskytuje rámec na vytvorenie a preskúmanie cieľov kvality.

Postup - Špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu. Postupy sa môžu ale nemusia dokumentovať.

Preskúmanie manažmentom - Management review - Je opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality. Preskúmanie sa vyhodnocuje formou správy z preskúmania manažmentom.

Preventívna činnosť - Je činnosť za účelom odstránenie potenciálnych nezhôd, aby zabránila ich výskytu. Preventívna činnosť slúži ako nástroj na zlepšovanie.

Proces - Procesom možno rozumieť súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach.

Procesný prístup - Činnosť využívajúcu zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno chápať ako proces. Často výstup z jedného procesu predstavuje vstup do ďalšieho procesu. Aplikáciu systému procesov v rámci spoločnosti spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou, ako aj ich manažérstvo, možno chápať ako procesný prístup /viď.procesný model. /v zmysle STN EN ISO 9001:2001 normy/

Produkt - Definujeme ako výsledok procesu. Pod pojmom produkt sa rozumie materiál, tovar, služba a pod.

Riadenie kvality - Časť manažérstva kvality zameraná na plnenie požiadaviek na kvalitu.

Sebahodnotenie - Podľa EFQM je definované ako systematický, všetko zahŕňajúci a pravidelný proces preskúmavania činnosti organizácie a ich výsledkov na báze Modelu Excelence. Sebahodnotenie sa využíva na benchmarking, pri zlepšovaní výkonnosti organizácie.

Spokojnosť zákazníka - Je zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili jeho požiadavky. Spokojnosť možno definovať aj ako súhrn pocitov vyvolaných rozdielom medzi požiadavkami a vnímanou realitou na trhu.

Spôsobilosť - Schopnosť organizácie, systému alebo procesu realizovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky , ktoré sú naň kladené.

Sledovateľnosť - Schopnosť sledovať minulosť, použitie alebo umiestnenie toho, čo je predmetom záujmu.

Systém - Súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov.

Systém manažérstva - Je sústava procesov a postupov používaných s cieľom zaistiť, aby organizácia plnila požiadavky a dosahovala svoje ciele.


Systém manažérstva kvality - SMK - Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, pri splnení požiadaviek kladenými touto medzinárodnou normou. Riadenie organizácie zahŕňa okrem manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality produktov. Na to, aby organizácia mohla efektívne a účinne fungovať, musí identifikovať a riadiť množstvo súvisiacich činnosti. Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je založený na tzv. procesnom prístupe.
 
Systémové meranie manažérstva kvality - Je súbor operácií pre stanovenie hodnoty určitej veličiny systému manažérstva kvality v daných jednotkách.

 

TISAX - (Trusted Information Exchange Assessment Security) - Štandard pre informačnú bezpečnosť v automobilovom priemysle. Upravené a doplnené požiadavky informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001 pre automobilový priemysel -> TISAX.

Účinnosť - Je vzťah medzi dosiahnutými výsledkami a použitými zdrojmi.

Validácia produktu - Pokiaľ nie je možné verifikovať produkt na výstupe je potrebné výsledný produkt validovať. Validácia produktu je činnosť, ktorou sa preukazuje zhoda produktu s požiadavkami až v prevádzke produktu / napr. skúška pevnosti v tlaku betónov /

Validita - Je obdobie, platnosť validácie.

Verifikácia produktu - Pojmom verifikácia produktu sa rozumie overenie produktu kontrolami a skúškami. Podľa časového hľadiska ich delíme na vstupné, prevádzkové a výstupné. Účelom verifikácie produktu je potvrdenie zhody s požiadavkami kladenými na produkt.

Vodcovstvo - Je činnosť manažérov, ktorí v organizácií vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie.

Vrcholový manažment organizácie - Osoba, alebo skupina osôb, ktorí riadia a usmerňujú organizáciu na najvyššej úrovni.

Výkonnosť - Je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, týmom, organizáciou a procesmi.

Zákazník - Pod pojmom zákazník sa rozumie ktokoľvek, komu odovzdávame výsledky vlastných aktivít /činnosti/. Rozdeľujeme ich do 4 skupín a to: interní zákazníci - (spolupracovníci na rôznych úsekoch) , sprostredkovatelia - (veľkoobchody, sklady), externí zákazníci - (organizácie, fyzické osoby využívajúce výstupy, produkty k svojej činnosti), koneční užívatelia - (finálny spotrebitelia produktov).

Zameranie sa na zákazníka - Organizácia je závislá od svojich zákazníkov, preto má chápať ich terajšie a budúce potreby, má uspokojovať ich požiadavky a snažiť sa prekonať ich očakávania.

Zhoda - Je splnenie požiadaviek.

Zlepšovanie - Činnosť ktorá má prostredníctvom využívania politiky kvality, cieľov kvality, zistení z auditov, analýzy údajov, nápravných a preventívnych činností, preskúmaní manažmentom akýmkoľvek spôsobom zlepšovať systém manažérstva kvality.

Zmocnenec pre kvalitu - Je menovaný člen manažmentu organizácie, ktorý má zodpovednosti a právomoci vypracúvať, zavádzať a udržiavať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality, oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou SMK, zvyšovať povedomie o požiadavkách zákazníka v celej organizácii.

  • Facebook - Gray Circle
  • YouTube - Gray Circle
  • LinkedIn - Gray Circle
DQS HOLDING.png
DQS MED.png
DQS CFS.png
DQS BIT.png

DQS SLOVAKIA s.r.o. - certifikačné služby ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001:2015, TISAX, IATF 16949:2016 | dqs-slovakia.sk