Slovník pojmov

Audit – Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov z auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu.

Audítor – Osoba oprávnená vykonávať audity.

Benchmarking – Meranie výkonnosti konkurencie – je nepretržitý a systematický proces porovnávania a merania produktov, procesov a metód organizácií s tými, ktorí boli uznaní ako vhodní pre toto meranie za účelom definovať ciele pre zlepšenie vlastných aktivít.

Certifikácia – Je proces začínajúc prípravou na certifikačný audit a končiac získaním certifikátu kvality.

Certifikačný audit – Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou. Previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK. (funkčnosť systému manažérstva kvality preverovanej organizácie).

Ciele kvality – Určujú želané výsledky a pomáhajú organizácii využívať jej zdroje na dosiahnutie týchto výsledkov. Ciele kvality musia byť v súlade s politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania a ich splnenie musí byť merateľné.

Dokumentácia SMK – Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo forme písomných zásad a postupov. Dokumentácia SMK má 3 úrovne:

    Politika kvality, Ciele kvality, Príručka kvality
    Organizačné smernice, postupy, záznamy
    Technologické postupy, Bezpečnostné prepisy, interné smernice

Efektívnosť – Rozsah, v ktorom sa realizovali plánované činnosti a dosiahli vytýčené ciele.

Hodnotenie dodávateľov – Pravidelná činnosť, ktorá ma za účel hodnotiť schopnosti dodávateľov, podľa stanovených kritérií.

Infraštruktúra – Je systém vybavenia, zariadenia a služieb nevyhnutných na prevádzku organizácie.

Interný audit – Interná previerka systému manažérstva kvality organizácie. Slúži na objektívne posúdenie SMK (silné, slabé stránky). Z hľadiska druhu ich delíme na audit systémový, procesný a produktu.

Interný audítor – Osoba oprávnená vykonávať interné audity.

Kvalita – Je miera, s akou súbor daných vlastností spĺňa požiadavky.

Kľúčové procesy – Patria sem najdôležitejšie procesy v organizácií, ktoré ovplyvňujú schopnosť plniť požiadavky zákazníkov, chod a zlepšovanie sa organizácie.

Manažér – Osoba, ktorá riadi činnosti v organizácií prostredníctvom svojich podriadených zamestnancov.

Manažérstvo kvality – Je koordinovaná činnosť zameraná na riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu.

Majiteľ procesu – je vlastník procesu, ktorý má zodpovednosť a právomoc v riadení /manažérstvu/ procesu.

Meranie spokojnosti zákazníka – Systematický zber údajov poskytnutých zákazníkom, či boli naplnené jeho požiadavky (predstavy)

Náprava – Je činnosť na odstránenie zistenej nezhody.

Nápravná činnosť – Je činnosť za účelom odstránenia príčin nezhôd a zabránila ich opakovaniu. Nápravná činnosť slúži ako nástroj na zlepšovanie.

Nezhoda – Nesplnenie požiadaviek

Nezhodný produkt – Je produkt, ktorý nespĺňa požiadavky naň kladené, (chybný, závadný produkt)

Organizácia – Skupina pracovníkov s definovanými zodpovednosťami a právomocami, potrebnou infraštruktúrou pre prevádzkovanie svojej činnosti (firma, podnik, združenie, inštitúcia, spoločnosť a pod.)

Partnerstvo – Dlhodobý záväzok medzi dvoma alebo viacerými organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických obchodných cieľov zvyšovaním efektívnosti zdrojov každého z partnerov. Dôležitú úlohu pritom hrá dôvera. V partnerstve platí princíp, že každý z partnerov má záujem na podpore druhého s cieľom dosiahnuť spoločne dohodnuté ciele.

Plán kvality – Dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia použiť, kto a kedy ich musí použiť pri konkrétnom produkte alebo procese.

Požiadavky – Potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné.

Politika kvality – Celkové zámery a smery pôsobenia organizácie v oblasti kvality formulované a schvaľované vrcholovým manažmentom. Politika kvality poskytuje rámec na vytvorenie a preskúmanie cieľov kvality.

Postup – Špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu. Postupy sa môžu ale nemusia dokumentovať.

Preskúmanie manažmentom – Management review – Je opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality. Preskúmanie sa vyhodnocuje formou správy z preskúmania manažmentom.

Preventívna činnosť – Je činnosť za účelom odstránenie potenciálnych nezhôd, aby zabránila ich výskytu. Preventívna činnosť slúži ako nástroj na zlepšovanie.

Proces – Procesom možno rozumieť súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach.

Procesný prístup – Činnosť využívajúcu zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno chápať ako proces. Často výstup z jedného procesu predstavuje vstup do ďalšieho procesu. Aplikáciu systému procesov v rámci spoločnosti spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou, ako aj ich manažérstvo, možno chápať ako procesný prístup /viď.procesný model. /v zmysle STN EN ISO 9001:2001 normy/

Produkt – Definujeme ako výsledok procesu. Pod pojmom produkt sa rozumie materiál, tovar, služba a pod.

Riadenie kvality – Časť manažérstva kvality zameraná na plnenie požiadaviek na kvalitu.

Sebahodnotenie – Podľa EFQM je definované ako systematický, všetko zahŕňajúci a pravidelný proces preskúmavania činnosti organizácie a ich výsledkov na báze Modelu Excelence. Sebahodnotenie sa využíva na benchmarking, pri zlepšovaní výkonnosti organizácie.

Spokojnosť zákazníka – Je zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili jeho požiadavky. Spokojnosť možno definovať aj ako súhrn pocitov vyvolaných rozdielom medzi požiadavkami a vnímanou realitou na trhu.

Spôsobilosť – Schopnosť organizácie, systému alebo procesu realizovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky , ktoré sú naň kladené.

Sledovateľnosť – Schopnosť sledovať minulosť, použitie alebo umiestnenie toho, čo je predmetom záujmu.

Systém – Súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov.

Systém manažérstva – Je sústava procesov a postupov používaných s cieľom zaistiť, aby organizácia plnila požiadavky a dosahovala svoje ciele.


Systém manažérstva kvality – SMK – Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, pri splnení požiadaviek kladenými touto medzinárodnou normou. Riadenie organizácie zahŕňa okrem manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality produktov. Na to, aby organizácia mohla efektívne a účinne fungovať, musí identifikovať a riadiť množstvo súvisiacich činnosti. Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000 je založený na tzv. procesnom prístupe.
 
Systémové meranie manažérstva kvality – Je súbor operácií pre stanovenie hodnoty určitej veličiny systému manažérstva kvality v daných jednotkách.

TISAX – (Trusted Information Exchange Assessment Security) – Štandard pre informačnú bezpečnosť v automobilovom priemysle. Upravené a doplnené požiadavky informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001 pre automobilový priemysel -> TISAX.

Účinnosť – Je vzťah medzi dosiahnutými výsledkami a použitými zdrojmi.

Validácia produktu – Pokiaľ nie je možné verifikovať produkt na výstupe je potrebné výsledný produkt validovať. Validácia produktu je činnosť, ktorou sa preukazuje zhoda produktu s požiadavkami až v prevádzke produktu / napr. skúška pevnosti v tlaku betónov /

Validita – Je obdobie, platnosť validácie.

Verifikácia produktu – Pojmom verifikácia produktu sa rozumie overenie produktu kontrolami a skúškami. Podľa časového hľadiska ich delíme na vstupné, prevádzkové a výstupné. Účelom verifikácie produktu je potvrdenie zhody s požiadavkami kladenými na produkt.

Vodcovstvo – Je činnosť manažérov, ktorí v organizácií vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie.

Vrcholový manažment organizácie – Osoba, alebo skupina osôb, ktorí riadia a usmerňujú organizáciu na najvyššej úrovni.

Výkonnosť – Je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, týmom, organizáciou a procesmi.

Zákazník – Pod pojmom zákazník sa rozumie ktokoľvek, komu odovzdávame výsledky vlastných aktivít /činnosti/. Rozdeľujeme ich do 4 skupín a to: interní zákazníci – (spolupracovníci na rôznych úsekoch) , sprostredkovatelia – (veľkoobchody, sklady), externí zákazníci – (organizácie, fyzické osoby využívajúce výstupy, produkty k svojej činnosti), koneční užívatelia – (finálny spotrebitelia produktov).

Zameranie sa na zákazníka – Organizácia je závislá od svojich zákazníkov, preto má chápať ich terajšie a budúce potreby, má uspokojovať ich požiadavky a snažiť sa prekonať ich očakávania.

Zhoda – Je splnenie požiadaviek.

Zlepšovanie – Činnosť ktorá má prostredníctvom využívania politiky kvality, cieľov kvality, zistení z auditov, analýzy údajov, nápravných a preventívnych činností, preskúmaní manažmentom akýmkoľvek spôsobom zlepšovať systém manažérstva kvality.

Zmocnenec pre kvalitu – Je menovaný člen manažmentu organizácie, ktorý má zodpovednosti a právomoci vypracúvať, zavádzať a udržiavať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality, oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou SMK, zvyšovať povedomie o požiadavkách zákazníka v celej organizácii.