Entrepreneur conducting business training

V prípade záujmu o daný typ školenia nás neváhajte kontaktovať.

IATF 16 949

Rozvojový seminár zameraný na prehľad plnenia normy IATF 16 949 (Internation Automotive Task Force) pre systém manažmentu kvality v automobilovom priemysle. 

OEE – Overall Equipment Effectiveness

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako pochopiť problematiku kalkulácie a vyhodnocovania ukazovateľa OEE, vrátane príbuzných ukazovateľov TEEP a NEE.

SPC – Statistical Process Control

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako pochopiť a prakticky zvládnuť problematiku štatistického riadenia procesov, známeho ako SPC.

Kick off Six Sigma – Implementácia a výber projektov

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod pre implementáciu konceptu Lean Six Sigma v podnikoch a organizáciách. Je výborným štartérom pred-implementačnej fázy konceptu a podporuje nasmerovanie pre výber vhodných projektov Lean Six Sigma overeným spôsobom.

Lean Six Sigma – Yellow Belt

Seminár je zameraný obsahovo pre kvalifikačnú úroveň Yellow Belt v rámci komplexného programu Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma – Green Belt

Rozvojový program je zameraný obsahovo pre kvalifikačnú úroveň Green Belt v rámci komplexného programu  Lean Six Sigma.

Tréning Minitab – štatistické metódy a nástroje v DMAIC

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako zvládnuť zber a analýzu údajov, interpretáciu získaných výsledkov v prostredí najpoužívanejšieho štatistického software Minitab.

Samoštúdium – práca v Minitab a štatistické metódy formou manuálu

Manuál predstavuje spôsob zadania konkrétnej štatistickej procedúry vo forme vizuálneho náhľadu, numerickú a grafickú časť výsledkov procedúry a tiež interpretáciu získaných výsledkov formu stručného komentára.

Praktické normovanie

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako vo firme realizovať proces normovania práce, ktorý je základom pre správne výpočet a meranie produktivity. Tento proces má byť systematicky postavený použitím platnej metodiky pre tvorbu a konštrukciu noriem.

Metóda MTM/UAS (Universal Analysis System)

Spotrebu výrobných a montážnych operácií hlavne v podmienkach automotive je možné definovať aj inak ako priamym pozorovaním. Štandardom sú väčšinou metódy vopred určených časov. Základnom je MTM od ktorej sú odvodené viaceré metódy. Medzi najpoužívanejšie patria MTM, MTM/UAS a metodika MOST (BASIC a MINI).